Skuteczne rozmowy windykacyjne

CEL SZKOLENIA:
Zapoznanie uczestników ze skutecznymi technikami odzyskiwania płatności rozwój świadomości finansowej związanej z konsekwencjami długów przygotowanie do asertywnej postawy wobec dłużników.

Czytaj całość »

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI, DYSKRYMINACJI i MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU W MIEJSCU PRACY (wraz z kompletem wniosków, oświadczeń i wzorów prawem wymaganej dokumentacji antymmobingowej)

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy są problemami dużej liczby przedsiębiorstw. Zjawiska te zagrażają atmosferze i wydajności pracy, dezintegrują zespół, prowadzą do apatii i braku inicjatywy oraz aktywności ze strony pracowników. Są one także powodem występowania przez pracowników z pozwami, co z jednej strony prowadzi często do utraty dobrego imienia firmy, która nie zwalcza mobbingu i zachowań dyskryminacyjnych,   a z drugiej jest źródłem odpowiedzialności finansowej pracodawców.

Przeciwdziałanie mobbingowi jest obowiązkiem pracodawcy, ale jeżeli firma wdraża elementy polityki antymobbingowej i szkoli pracowników z rozpoznawania i zwalczania mobbingu – może zostać zwolniona z konieczności wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień, nawet jeśli pracownik faktycznie został dotknięty mobbingiem, jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 sierpnia 2011 r. (sygn. I PK 35/11).

Czytaj całość »

Prawo pracy wraz z uwzględnieniem zmian w Kodeksie Pracy w 2015 i 2016 r. (wraz z kompletem wniosków, oświadczeń i wzorów innych dokumentów)

W trakcie tego szkolenia omówione zostaną problemowe zagadnienia, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne). Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Czytaj całość »

Ochrona danych osobowych w kadrach, księgowości i biurach rachunkowych po nowelizacji ustawy – zmiany od 01.01.2015 r.

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) i Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zawarły 14 grudnia 2012 r. w Warszawie oficjalne porozumienie w sprawie zasad ich współdziałania w realizacji ustawowych zadań dla zwiększenia skuteczności działań na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w stosunkach pracy. Na mocy porozumienia, PIP zawiadomi GIODO o „stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowościach w zakresie zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych”.

Czytaj całość »